เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล
ปลัดเทศบาล
โทร.044-081081 ต่อ 116

 

     นางสาวนิภาวรรณ จามกระโทก
     นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร. 044-081081 ต่อ 115

 

   นายจักรภพ เดชสุขพงษ์  
 
รองปลัดเทศบาล
โทร.044-081081 ต่อ 114
 

- ว่าง -
นางสุกัญญา แพงศรี
นายชูยศ ศรีวรขันธ์

พันจ่าเอกวีระศักดิ์ ซ้ายโพธิ์กลาง

นางสาวศิริพร ก้านขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.044-081081 ต่อ 109
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.044-081081 ต่อ 105
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.044-081081 ต่อ 106
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร.044-081081 ต่อ 103
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.044-081081 ต่อ 108