เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล
ปลัดเทศบาล
โทร.09 8465 7148

 
    นางสาวสุภัค พิศลืม
     นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก.


 

   นายจักรภพ เดชสุขพงษ์  
 
รองปลัดเทศบาล
โทร.09 1015 3139
 

นางจุฬาลักษณ์ ณ ระนอง
นางสุกัญญา แพงศรี
นายชูยศ ศรีวรขันธ์

พันจ่าเอกวีระศักดิ์ ซ้ายโพธิ์กลาง

นางสาวศิริพร ก้านขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.06 4206 1699
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.09 3516 6541
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.08 3928 7991
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร.08 9845 6270
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.06 1982 5288