เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
สำนักปลัด


- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด

นางจุฬาลักษณ์ ณ ระนอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางสำราญ คำระกาย
นายพิจักษณ์ หมายเหนี่ยวกลาง
- ว่าง - นางสาวณิชภชา  พรมขันธ์
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน(ปก./ชก.)
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
นางสาวจุรีรัตน์ หมู่สะแก -ว่าง- นายรังสรรค์  สุขแสวง นายสนธยา เกียรติเกาะ
เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ภารโรง พนักงานขับรถยนต์
นายพยับ สูบโคกสูง นางปราถนา มุ่งฝากกลาง -ว่าง-
คนสวน คนงาน คนงาน