เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
สำนักปลัด

นายฐติวัฒน์  ธีระอกนิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางจุฬาลักษณ์ ณ ระนอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสำราญ คำระกาย
นายพิจักษณ์ หมายเหนี่ยวกลาง
นายสุริยงค์ ยืนยง นางสาวณิชภชา  พรมขันธ์
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
นางสาวจุรีรัตน์ หมู่สะแก -ว่าง- นายรังสรรค์  สุขแสวง นายสนธยา เกียรติเกาะ
เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ภารโรง พนักงานขับรถยนต์

นายพยับ สูบโคกสูง นางปราถนา มุ่งฝากกลาง นางสาวสำรวย ตรงกระโทก
คนสวน คนงาน คนงาน