เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางจุฬาลักษณ์ ณ ระนอง
หัวหน้าสำนักปลัด
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสำราญ คำระกาย
นายพิจักษณ์ หมายเหนี่ยวกลาง
นางสาวกาณจนา บุตรโต
นางสาวณิชภชา  พรมขันธ์
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

นางสาวจุรีรัตน์ หมู่สะแก -ว่าง- นายรังสรรค์  สุขแสวง นายสนธยา เกียรติเกาะ
เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง.ชง.)
ภารโรง พนักงานขับรถยนต์
นายพยับ สูบโคกสูง นางปราถนา มุ่งฝากกลาง -ว่าง-
คนสวน คนงาน คนงาน