เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางจุฬาลักษณ์ ณ ระนอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววรรณา สอนคราม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสำราญ คำระกาย
นายพิจักษณ์ หมายเหนี่ยวกลาง

นางสาวกาญจนา บุตรโต
นางสาวณิชภชา  พรมขันธ์
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ปก.
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการนางสาวจุรีรัตน์ หมู่สะแก นายไกรสรณ์ โคตรประทุม

นายสนธยา เกียรติเกาะ
เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง.

พนักงานขับรถยนต์
นายธนวัฒน์ ปูนกลาง
นางปราถนา มุ่งฝากกลาง นางชำนาญ ศรีอุทัย
คนสวน คนงาน คนงาน
 

 
นายสำราญ พรดอน

นายวรัญญู เกิดโมลี
พนักงานดับเพลิง

 พนักงานดับเพลิง
 
นายเสน่ห์ พรรณนิยม   นายอัฐวุฒิ  โอดจันทึก
พนักงานดับเพลิง   พนักงานดับเพลิง