เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
กองคลัง

นางสุกัญญา แพงศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางพัชรินทร์  พ่วงช่วง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวเนตรนภา  โนนพลกรัง นางสาวศิริลักษณ์ เชิดชูโชคสุข
นางจุรีพร สมหงษ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวน้ำทิพย์ พึ่งพิพัฒน์
นางวิภารัตน์   ตอมพุทรา
 นางสาวยุวลี ราชคฤห์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ