เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
กองคลัง


นางสุกัญญา แพงศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางพัชรินทร์  พ่วงช่วง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวศิริลักษณ์ เชิดชูโชคสุข
นางจุรีพร  สมหงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก.
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ


นางสาวน้ำทิพย์ พึ่งพิพัฒน์
นางวิภารัตน์   ตอมพุทรา
  นายอินทัช พัฒนดล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชง.
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง.

 

 

นางสาวยุวลี  ราชคฤห์


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ