เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
กองช่าง

นายชูยศ ศรีวรขันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


-ว่าง-
นายธิวัฒน์ อ่อนบรม
นายวรวุฒิ  วินไธสง
วิศวกรโยธา ปก./ชก.
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นางสาวเปรมฤดี  สิงห์เปรม
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


-ว่าง-
นายเมื้ยน  รวมดอน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
คนงาน


 

 นายแหลม สวัสดี
 นายวิชาญ เกษตรวาที นายณัฐพล  มาตรังศรี
คนงาน
คนงาน
คนงาน