เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
กองการศึกษา


 
นางสาวศิริพร  ก้านขุนทด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวสิตาพัชญ์ พุทธิบูลย์อารี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
- ว่าง - นางสาวเฉลิมศรี พลูทวี นางสาวนุชรินทร์  กุลวงศ์
 ครู ครู เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


          นางอัจฉรา  เหมุทัย

(ว่าง)
          ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  ผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวธัญญรัศม์  เปลื้องกระโทก
 นางสาวอมร พรดอน
 นางสาวสุมาลี คนล่ำ
 
 ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก