เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
กองการศึกษา


 
นางสาวศิริพร  ก้านขุนทด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวสิตาพัชญ์ พุทธิบูลย์อารี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
- ว่าง - นางสาวเฉลิมศรี พลูทวี นางสาวนุชรินทร์  กุลวงศ์
 ครู ครู เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

          นางอัจฉรา  เหมุทัย
นางสาวสุมาลี คนล่ำ
นางสาวอมร  พรดอน
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

-ว่าง-
-ว่าง-
 -ว่าง-
 
 ผู้ดูแลเด็ก
คนงาน
 ผู้ดูแลเด็ก