เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


พันจ่าเอกวีระศักดิ์  ซ้ายโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

 

นางสาววารุณี บอขุนทด


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 

 
นางสาววิไลวรรณ กันกระโทก

นางสาวสิริกาญจน์  แผละกระโทก
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

นายวรพจน์  สวยกลาง

นายสมหวัง  มาบจะบก
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์
นายเฉลียว  หอมจะบก
นายปราโมทย์  เลิศจะบก
นายสุบิน  เจียมโพธิ์กลาง
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะนายไวย  แก้วพะลัก
นายสมมาตร  แดงดอน
นายบุญมี  ศรีอุทัย
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ


นายสุชาติ  หอมจะบก

นายนัด ศอกจะบก
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ