เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต
            ตำบลไชยมงคล ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราชอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองนครราชสีมา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบล อำเภอต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลหนองจะบกและตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้
ติดต่อกับตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัยและตำบลโคกไทย , ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา และตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ประชากร
            จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,609 คน จำนวนหลังคาเรือน 4,090 หลังคา แยกเป็น ประชากรชาย 4,295 คน ประชากรหญิง 4,314 คน พื้นที่ 60.18 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นเฉลี่ย 143.05 คนต่อตารางกิโลเมตร
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
 
การปกครอง
            หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล ประกอบด้วย กลุ่มบ้าน กม.13 , กลุ่มบ้าน กม.14 และกลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ
            หมู่ที่ 2 บ้านบุตาล
            หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มบ้านภูเขาทอง และกลุ่มบ้านหนองหว้า
            หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง
            หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร ประกอบด้วย กลุ่มบ้านสะพานขาว , กลุ่มบ้านสามสระ และกลุ่มบ้านโนนกรวด
            หมู่ที่ 6 บ้านไชยมงคลพัฒนา
 
ภูมิประเทศ
            ตำบลไชยมงคลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีความลาดเอียงจากทิศเหนือ และทิศตะวันออกเหนือไปยังทิศใต้ ดินส่วนใหญ่ลักษณะเป็นดินลึกมีการระบายน้ำได้ดีสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ดีตอนบน ตอนกลางน้ำ ซึมผ่านได้ดีปานกลาง ดินบนมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลปนเทา มีความสมบูรณ์ปานกลางเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ อ่างเก็บน้ำห้วยยางซึ่งอยู่บริเวณตอนใต้ของตำบล
 
ลักษณะภูมิอากาศ
            ลักษณะอากาศโดยทั่วไป อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด โดยพัดจาก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว เรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ว ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะพัดอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้อากาศชุ่มชื้นและฝนตกทั่วไป
 
อุณหภูมิ
            เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลไชยมงคล เป็นที่ราบสูงอากาศจึงค่อนข้างร้อน อบอ้าวมากในฤดูร้อน และฤดูหนาวค่อนข้างหนาวเย็น
 
ความชื้นสัมพัทธ์
            ในช่วงฤดูหนาว และต่ำสุดเฉลี่ย 50 % ซึ่งเป็นระยะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ปกคลุมประเทศไทย ฉะนั้นอากาศในเขตท้องที่ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จะแห้งแล้งและหนาวเย็น ตอนเช้าอากาศจะชุ่มชื้น ความชื้นสัมพัทธ์จะสูง และจะลดลงอย่างรวดเร็ว ในตอนบ่าย