เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคลมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 จำนวน 2 แห่ง
1. โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เปิดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
2. โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เปิดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลไชยมงคล จำนวน 1 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล 
จัดตั้งโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมงคล เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2544 เดิมขอใช้สถานที่โรงเรียน 2 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบล คือ โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร และโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่
เมื่อปี พ.ศ. 2547 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมงคล ได้จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมงคลเอง งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,128,000 บาท โดยใช้พื้นที่ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบล เนื้อที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง ในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ โดยสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาดตัวอาคาร 190 ตารางเมตร มีห้องเรียนทั้งหมด จำนวน 2 ห้องเรียน มีห้องพักครู จำนวน 1 ห้อง โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 และเปิดทำการเรียน การสอน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2558 ได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ งบประมาณ 1,690,000 บาท โดยได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขนาดอาคาร 157 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องพยาบาลและห้องเก็บของ จัดการเรียนการสอนได้ 1 ห้องเรียน
และเมื่อปี พ.ศ.2559 ได้ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร งบประมาณ 1,547,500 บาท  โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสมและงบประมาณทั่วไป ขนาดอาคาร 243 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องทานอาหารและห้องครัว
โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล มีรั้วกั้นเป็นขอบเขตมิดชิด มีสนามเด็กเล่น มีอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการอย่างสมวัย และในส่วนด้านหน้าจัดทำเป็นสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ ต่าง ๆ

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
วัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล  จำนวน  8  แห่ง  ดังนี้
-  สำนักสงฆ์โกรกตะคร้อ บ้านไชยมงคล หมู่ที่  1
-  วัดใหม่อ่างห้วยยาง บ้านบุตาล หมู่ที่  2
-  วัดหนองพลวงใหญ่ บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่  3
-  สำนักสงฆ์หลวงปู่โชค  บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่  3
-  ที่พักสงฆ์พระสาสนโสภณ(โกศล สิรินฺธโร) สาขาวัดสุทธจินดา วรวิหาร บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่  3
-  วัดภูเขาทอง บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่  3
-  วัดป่าหนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่  4
-  วัดไชยมงคล   บ้านหนองไทร หมู่ที่  5

การสาธารณสุข
ตำบลไชยมงคลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ทรัพยากรธรรมชาติ
-  ดินลูกรัง  ในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล ปรากฏว่ามีการขุดพบลูกรังที่เหมาะต่อการก่อสร้างถนนลูกรัง เนื่องจากลูกรังดังกล่าวมีกรวดผสมดินแดงจำนวนมาก  เมื่อถูกฝนหรือน้ำจะทำให้จับตัวกันแน่นไม่ลื่นไถล ซึ่งเหมาะสำหรับการทำถนนลูกรังเป็นอย่างยิ่ง  และยังมีทรายแดงที่เหมาะแก่การทำเป็นทรายรองพื้น  ในการก่อสร้าง
-  ป่าไม้  พื้นที่ป่าไม้สาธารณะในหมู่บ้าน  หมู่ที่  1 , 2  และ  4  ต้นไม้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นประดู่ ต้นเต็ง  ต้นรัง  ต้นพลวงและต้นสะเดา  ฯลฯ

การท่องเที่ยว
สวนสัตว์นครราชสีมาในพระบรมราชาชูปถัมภ์ :
สวนสัตว์นครราชสีมาในพระบรมราชาชูปถัมภ์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เลขที่ 111 หมู่ที่ 1  ถนนราชสีมา-ปักธงชัย  ตำบลไชยมงคล  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดพื้นที่  545 ไร่  มีลักษณะเป็นแบบซาฟารี และมีสวนน้ำ จำนวน 1 แห่ง มีการแสดงสัตว์ป่านานาชนิด อยู่ในความดูแลทั้งหมดประมาณ 1,800 ตัว การนำสัตว์จากแอฟริกามาจัดแสดงได้แก่ "The Big Five" 5 สัตว์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา ได้แก่สิงโต เสือดาว-เสือดำ ช้างแอฟริกา แรดขาว ควายป่าแอฟริกา นอกจากนั้นยังมียีราฟ ม้าลาย กลุ่มแอนติโลป ครอบครัวลิงซิมแปนซีใหญ่ที่สุด การแสดงแมวน้ำ มหาวิทยาลัยแมวน้ำแห่งแรกในประเทศไทย อาคารสัตว์หากินกลางคืน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ศูนย์ประชุมสัมมนา บ้านพักริมสระน้ำ ค่ายลูกเสือ รูปแบบการบริหารประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป บำรุงสัตว์ อนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ วางแผนและประชาสัมพันธ์ การศึกษา และพัฒนาสวนสัตว์

ที่ตั้งสวนเกษตร 100 ไร่ : ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ติดกับสวนสัตว์นครราชสีมา) เปิดในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม แปลงดอกไม้สีสันสดใสนานาพันธุ์ ทั้งดอกทานตะวัน ดอกคอสมอส เป็นต้น

อ่างเก็บน้ำห้วยยาง :  มีพื้นที่อ่างเก็บน้ำอยู่ในพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา และบ้านอ่างห้วยยาง หมู่ที่ 13 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2494-2499 รับน้ำที่ไหลมาจากคลองยาง โดยมีต้นสายมาจากอ่างเก็บน้ำห้วย บ้านยาง ซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับมาพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย รับประทานอาหาร ตกปลา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตำบลไชยมงคลอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง เทศบาลตำบลไชยมงคลมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรถน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน มีรถกระเช้า 1 คัน และมีเวรรักษาการณ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคลตลอด 24 ชั่วโมง