เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศก.จ.,ก.ท. และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]78
2 ประกาศ กทจ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13) พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]92
3 มาตราฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) [ 17 ก.พ. 2566 ]46
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 16) [ 7 ธ.ค. 2565 ]66
5 ประกาศรายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 24 ต.ค. 2565 ]44
6 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลสามัญ และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]41
7 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]37
8 การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำครั้งที่ 1/2566 – 2/2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]48
9 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [ 12 ต.ค. 2565 ]41
10 แนวทางการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 [ 16 ก.ย. 2565 ]41
11 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีการสรรหาหมดแล้ว [ 1 ก.ค. 2565 ]40
12 ประกาศก.ท.จ.นม.เรื่อง แผนแม่บทการพัฒนาการพัฒนาพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 และประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง (ฉบับที่7)พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]74
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]42
14 ประกาศก.ท.จ.นม.เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 พ.ศ.2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]35
15 กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2565 ]121
16 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2565 ]107
17 ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]41
18 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลสามัญ และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ของครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]101
19 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลสามัญ และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นของ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]99
20 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 [ 29 ม.ค. 2564 ]106
 
หน้า 1|2|3