เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2565 ]53
2 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2565 ]52
3 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลสามัญ และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ของครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]53
4 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลสามัญ และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นของ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]49
5 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 [ 29 ม.ค. 2564 ]53
6 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 29 ม.ค. 2564 ]78
7 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ 29 ม.ค. 2564 ]52
8 ประกาศ ก.ท.จ.นม.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 [ 29 ม.ค. 2564 ]57
9 การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง [ 29 ม.ค. 2564 ]50
10 ประกาศ ก.ท.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559 [ 29 ม.ค. 2564 ]61
11 หารือคุณสมบัติพนักงานเทศบาลสามัญ (กรณีรับโอนจากทหาร) [ 29 ม.ค. 2564 ]52
12 ประกาศ ก.ท.จ.นม.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 [ 29 ม.ค. 2564 ]58
13 ประกาศ ก.ท.จ.นม.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 29 ม.ค. 2564 ]60
14 ประกาศ ก.ท.จ.นม.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2558 [ 29 ม.ค. 2564 ]56
15 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 29 ม.ค. 2564 ]54
16 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 29 ม.ค. 2564 ]56
17 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 29 ม.ค. 2564 ]66
18 แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ [ 29 ม.ค. 2564 ]81
19 กำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 29 ม.ค. 2564 ]51
20 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 [ 29 ม.ค. 2564 ]50
 
หน้า 1|2