วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผว 3991 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
จ้างเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์และติดฟิล์มกรองแสง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขง 229 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง