เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]30
22 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 1 ก.พ. 2566 ]29
23 การใช้ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยและค่าน้ำประปาด้วยระบบคิวอาร์โค้ด [ 1 ก.พ. 2566 ]28
24 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า [ 19 ม.ค. 2566 ]33
25 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2566 ]54
26 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]24
27 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]114
28 ประกาศ การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนในการลงนามปิดประกาศต่าง ๆ ตามกฎหมายที่ดิน [ 27 มิ.ย. 2565 ]102
29 รับสมัครงาน [ 27 มิ.ย. 2565 ]108
30 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส [ 21 เม.ย. 2565 ]44
31 สารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส [ 21 เม.ย. 2565 ]40
32 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนภาคครัวเรือน (ที่อยู่อาศัย) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 17 มี.ค. 2565 ]85
33 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง การบริหารกิจการประปา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]148
34 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 14 มี.ค. 2565 ]140
35 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา [ 10 มี.ค. 2565 ]99
36 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี พ.ศ.2565 และ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 มี.ค. 2565 ]11
37 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]131
38 เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]98
39 เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยืภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]93
40 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]95
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7